نام ونام خانوادگی:  مسعود الواری

سمت سازمانی :  مسئول پشتیبانی کارگاه

مدرک تحصیلی:    کارشناسی

رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی

تاریخ تولد:  1350

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................