هيئت مديره شركت سيمان عمران آريا

سمت

نام و  نام خانوادگي

رديف

رئيس هيئت مديره و مدیر عامل هادی اله یارلو

1

نايب رئيس هيئت مديره محمد علی احمد راد اصل

2

عضوء هيئت مديره حسین خطیبی

3