نام ونام خانوادگی:  ساسان محسنی دیبا       

سمت سازمانی :  مدیر کارگاه      

مدرک تحصیلی:    کارشناسی ارشد     

رشته تحصیلی:   عمران      

تاریخ تولد:  1360      

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................