نام ونام خانوادگی:  عصمت اله شیرمهد

سمت سازمانی :  مسئول خدمات کارگاه

مدرک تحصیلی:    فوق دیپلم

رشته تحصیلی:  برق

تاریخ تولد:  1350

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................