صفحه اصلي  تاريخچه كارخانه  هيئت مديره  |  سهامداران كارخانه  |  جغرافياي كارخانه  | شهرستان انديمشك